KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz/Üyemiz,

Turkish Bank A.Ş. (Bundan böyle “TurkishBank” olarak anılacaktır) ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan böyle “Turkish Yatırım” olarak anılacaktır) (her iki veri sorumlusu birlikte “Açık Yatırım” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

www.acikyatirim.com alan adlı internet sitesine giriş yapıldığı anda kullanılan çerezler (cookies) aracılığıyla; IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Log Kayıtları, Sistem Log Kayıtları; veri kayıt sisteminin parçası olacak şekilde kullanıcıların iş modeli hakkında detaylı bilgi edinilmesi, potansiyel müşterilerin portföyü toplanması, mevcut müşterilerin web site üzerinden ürün, rapor ve analizlerinin tamamına erişmesi, web site içerisinde yapılan analizlerden faydalanılması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” maddelerindeki hukuki sebepler uyarınca,

www.acikyatirim.com alan adlı internet sitesi üzerinde bulunan “Üye Ol” formunun doldurulması halinde, ad soyad, e-posta, telefon numarası bilgilerinizi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik süreçlerinin yönetimi, üye değerlendirme ve kabul süreçlerinin yürütülmesi, üyelik sonrasında kullanıcıların iş modeli hakkında detaylı bilgi edinilmesi, potansiyel müşterilerin portföyü toplanması, mevcut müşterilerin web site üzerinden ürün, rapor ve analizlerinin tamamına erişmesi, web site içerisinde yapılan analizlerden faydalanılması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a “Kanunlarda öngörülme”, 5/2-ç “Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”, 5/2-e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" maddelerindeki hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

Ayrıca “Üye Ol” formunda veya üye olduktan sonra “Hesabım” sekmesi altında yer alan “İletişim Tercihlerim” ekranında belirttiğiniz e-posta adresiniz ve/veya GSM numaranız seçtiğiniz iletişim kanalına göre e-posta göndermek ve/veya SMS göndermek ve/veya telefon çağrısı yapmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderimi amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/1 “İlgilinin açık rızası” hukuki sebebine istinaden işlenecektir.

www.acikyatirim.com üzerinde yer alan “İletişim” formunun doldurulması halinde ad, soyad, GSM numarası, e-posta adresi ve Açık Yatırım ile paylaşmak istediğiniz mesaj bilgileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, üye ve ziyaretçiler ile potansiyel üye/ mütşerilerin taleplerinin yanıtlanması amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-ç “Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”, 5/2-e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" maddelerindeki hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Açık Yatırım, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yukarıdaki kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak; bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler, hukuk danışmanları; Yasal bildirimlerin yapılması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuata uygun onayınız olması halinde Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Sistem ve Altyapı Tedarikçisi Şirketleri ile Kanun’un 8. maddesine uygun olarak paylaşabilir. Bununla birlikte, yukarıda toplandığı belirtilen kişisel verileriniz Açık Yatırım bünyesi altında Turkish Yatırım ve TurkishBank nezdinde kendi aralarında da paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Turkish Yatırım ve Turkishbank, kişisel verilerinizi web sitemize ilk giriş yaptığınız esnada çerezler aracılığıyla ve bizzat tarafınızca web site içerisinde yer alan “Üye Ol”, “Üyelik Bilgilerim”, “İletişim Tercihlerim” ve “İletişim” formlarının doldurulması suretiyle ve diğer yollarla Açık Yatırım ile iletişime geçerek açıkladığınız şekilde toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Turkish Yatırım ve TurkishBank’a (birlikte ve/veya ayrı ayrı) başvurarak 6998 sayılı Kanunun 11. maddesindeki kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Turkish Yatırım ve TurkishBank’a iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Turkish Yatırım ve TurkishBank, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Turkish Yatırım ve TurkishBank için kişisel verilerin korunması önemli bir konudur. Turkish Yatırım ve TurkishBank olarak kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Turkish Yatırım ve TurkishBank, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerinizi Turkish Yatırım ve TurkishBank ile paylaştığınızda, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğinizi ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendinize ait olacağını, kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da web sitelerimiz üzerinde belirtilen e-posta, faks, kep adresi ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre “işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığı”nda ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TURKISH BANK A.Ş.
Mersis No: 0871003631728905
Adres: Valikonağı Cad. No: 1 34371 Nişantaşı/ İstanbul
KEP Adresi: turkishbank.muhaberat@hs03.kep.tr
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mersis No: 0871006330900018
Adres: Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok Kat:4 Şişli/ İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ FAALİYETLERİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ

Değerli Üyemiz,
Turkish Bank A.Ş. (Bundan böyle “TurkishBank” olarak anılacaktır) ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan böyle “Turkish Yatırım” olarak anılacaktır) (her iki veri sorumlusu birlikte “Açık Yatırım” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Turkish Bank ve Turkish Yatırım Şirketlerimizce, temin edilen Kimlik Bilgileri ve İletişim Bilgileri kategorilerine dahil kişisel verilerimin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca tarafıma aşağıda seçmiş olduğum yöntemlerle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla
- İrtibat numarama SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi suretiyle,
- E-posta hesabıma e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi suretiyle,
- İrtibat numarama çağrı yoluyla ticari elektronik ileti gönderimi suretiyle

Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında sistem ve altyapı tedarikçilerine aktarılmasına açık olarak onay veriyorum. (www.acikyatirim.com üzerinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için hangi iletişim kanalı için onay vermişseniz o iletişim kanalı için açık rıza vermiş; diğer iletişim kanalları için açık rıza vermemiş kabul edilmektesiniz.)